Disclaimer

Deze Disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Koopkracht.nl van toepassing. Je wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op - of via - deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Koopkracht.nl streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Koopkracht.nl aanvaardt niettemin geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos functioneert.

Koopkracht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Indien je ergens een fout tegenkomt, verzoeken wij je ons daarvan op de hoogte te stellen middels een mail aan info@koopkracht.nl.

Koopkracht.nl behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten, domeinnamen en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koopkracht.nl. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

Koopkracht.nl behoudt zich daarnaast het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website Koopkracht.nl of wijzigingen en updates met betrekking tot deze website of de inhoud daarvan te maken. Koopkracht.nl behoudt zich bovendien het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot deze website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

Toegang tot bepaalde gebieden van deze website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de website kunnen van je registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis, tenzij anders bepaald op de website.

Koopkracht.nl mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Koopkracht.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.